Mai 2017

Neu bei Cadinental:

 

1968 Cadillac Sedan de Ville, 44’000 km

r.haener@haenerformenbau.ch